Nájomná zmluva/Obchodné podmienky

na nájom skladovacieho priestoru/kontajnera č. ....................

medzi

prenajímateľom:

Green Storage, s.r.o.

sídlo:

Ul. 8. Mája 20, 821 06 Bratislava

IČO:

53 326 075

DIČ:

2121344423

IČ DPH:

v čase uzatvorenia zmluvy nie je platiteľom DPH

registrácia:

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 151000/B

bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

číslo účtu (IBAN)

SK90 1100 0000 0029 4509 8237

kontaktný e-mail:

cnc1@cnc1.eu

(ďalej aj „Prenajímateľ“)

a

nájomcom:

sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

registrácia:

bankové spojenie:

číslo účtu (IBAN):

 

kontaktný e-mail:

 

 

(ďalej aj „Nájomca“)

(ďalej spolu aj „zmluvné strany“).


Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je nájom skladovacieho priestoru/kontajnera č. ......................., ktorý sa nachádza v areáli „Green Storage“ na adrese ul. Svornosti v Bratislave, PSČ 82106 (ďalej aj „Areál“); skladovací priestor/kontajner je uložený na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1998/1, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Podunajské Biskupice (ďalej aj „Pozemok“).

2. Z dôvodu vylúčenia akýchkoľvek pochybností, predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy je len vyššie uvedený skladovací priestor/kontajner a nie aj Pozemok, na ktorom sa tento skladovací priestor/kontajner nachádza.

3. Vybavenie Predmetu nájmu: žiadne.


Článok II.

Účel nájmu

1. Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi Predmet nájmu, definovaný v čl. I. tejto zmluvy, aby ho Nájomca dočasne užíval, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Predmet nájmu sa prenecháva Nájomcovi do nájmu za účelom: skladovania.

3. Prenajímateľ vyhlasuje, že Predmet nájmu je spôsobilý na účel skladovania, je uzamykateľný a nachádza sa v uzatvorenom Areáli.

4. Nájomca nie je oprávnený prenechať Predmet nájmu do podnájmu tretej osobe, ibaže by s tým Prenajímateľ vyslovil písomný súhlas.


Článok III.

Doba nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájom sa uzatvára na dobu neurčitú, a to od ....................... (tento deň je prvým dňom trvania nájmu).


Článok IV.

Stav predmetu nájmu, jeho vybavenie a zariadenie

1. Prenajímateľ vyhlasuje, že Predmet nájmu je v stave spôsobilom na riadne a dohodnuté užívanie, je bez vád, je vodotesný, uzamykateľný.

2. Rozsah vybavenia a zariadenia Predmetu nájmu je podrobne špecifikovaný v článku I. tejto zmluvy.

3. Nájomca vyhlasuje, že sa so stavom Predmetu nájmu oboznámil vopred, na základe obhliadky a zároveň vyhlasuje, že Predmet nájmu považuje za spôsobilý na riadne a dohodnuté užívanie.


Článok V.

Výška nájomného za užívanie predmetu nájmu

1. Nájomné sa stanovuje dohodou zmluvných strán vo výške .................................. (ďalej aj „Nájomné“). Prenajímateľ nie je v čase uzatvorenia tejto zmluvy platiteľom DPH, a preto sa Nájomné uhrádza bez DPH. Ak sa počas trvania tejto zmluvy Prenajímateľ stane platiteľom DPH, bude Nájomné navýšené o príslušnú sadzbu DPH.

2. Nájomca bude Nájomné uhrádzať Prenajímateľovi na základe faktúry vystavenej Prenajímateľom, ktorú je Prenajímateľ povinný vystaviť a doručiť Nájomcovi najneskôr do piateho dňa mesiaca, za ktorý sa Nájomné uhrádza; faktúra vystavená Prenajímateľom musí spĺňať náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude v elektronickej forme, a Prenajímateľ je povinný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete túto faktúru doručiť Nájomcovi na e-mailovú adresu: .................................................... Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia Nájomcovi. Nájomca bude Nájomné uhrádzať Prenajímateľovi bezhotovostným prevodom na bankový účet Prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy pri označení Prenajímateľa.

3. Prenajímateľ môže vykonať vyúčtovanie Nájomného aj po skončení nájmu (najneskôr do 2 rokov od skočenia nájmu). V prípade vyúčtovania a zistenia nedoplatku na Nájomnom sa nájomca zaväzuje tento nedoplatok Prenajímateľovi uhradiť do 30 dní od zaslania písomnej výzvy Nájomcovi. V prípade vzniku preplatku sa Prenajímateľ zaväzuje uhradiť Nájomcovi preplatok v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania Prenajímateľovi, prípadne si túto sumu môže Prenajímateľ ponechať a bude vyúčtovaná po skončení nájmu. Nájomca berie na vedomie, že vyúčtovanie Nájomného pre vlastníka vykonáva tretí subjekt (napríklad správca alebo dodávateľ služieb).

4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška Nájomného sa bude automaticky prispôsobovať vývoju inflácie, a to tak, že Prenajímateľ je za trvanie nájmu vždy k 1.jaunáru príslušného roka, počínajúc rokom, ktorý je o 1 vyšší ako rok uzatvorenia nájomnej zmluvy, oprávnený zvýšiť Nájomné o ročnú mieru inflácie na základe údajov Slovenského štatistického úradu.

 

Článok VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímateľ je povinný odovzdať Nájomcovi Predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne a dohodnuté užívanie a zabezpečiť Nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním Predmetu nájmu; za tým účelom je Prenajímateľ povinný najmä, nie však výlučne, zabezpečiť Nájomcovi nepretržitý vstup do Areálu a odovzdať Nájomcovi kľúč od Areálu.

2. Prenajímateľ je povinný odovzdať Nájomcovi kľúč od Predmetu nájmu.

3. Prenajímateľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že nikto okrem Nájomcu a Prenajímateľa nemá a nebude mať kľúče od Predmetu nájmu. Prenajímateľ má k dispozícii kľúč od Predmetu nájmu výlučne len za účelom prípadného havarijného stavu, kedy je nevyhnutné, aby Prenajímateľ vstúpil do Predmetu nájmu (napr. v prípade živelnej pohromy, požiaru, povodne a inej obdobnej udalosti), v iných prípadoch Prenajímateľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu a bez prítomnosti zástupcu Nájomcu vstupovať do Predmetu nájmu. O každom vstupe Prenajímateľa do Predmetu nájmu z dôvodu havarijného stavu je Prenajímateľ povinný informovať Nájomcu, ak tomu nebránia okolnosti, tak vopred, aby sa zástupca Nájomcu vedel dostaviť do Predmetu nájmu.

4. Prenajímateľ zabezpečuje všetky opravy a bežnú údržbu Predmetu nájmu, s výnimkou poškodení Predmetu nájmu spôsobených Nájomcom. Ak Prenajímateľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete, ani v lehote 30 dní od písomnej alebo e-mailovej výzvy Nájomcu, má Nájomca právo písomne odstúpiť od tejto Zmluvy.

5. Nájomca je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil. Ak sa tak nestane, má Prenajímateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení Nájomcu, závady a poškodenia odstrániť a požadovať od Nájomcu náhradu týchto preukázateľne a odôvodnene vynaložených primeraných nákladov zodpovedajúcich povahe odstránenej závady / poškodenia.

6. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu v alebo na Predmete nájmu bez písomného súhlasu Prenajímateľa, a to ani na svoje náklady. Prenajímateľ je oprávnený vykonávať stavebné úpravy na alebo v Predmete nájmu a iné podstatné zmeny Predmetu nájmu iba s písomným  súhlasom Nájomcu; tento súhlas možno odoprieť len z vážnych dôvodov. Ak Prenajímateľ vykonáva také úpravy na príkaz príslušného orgánu štátnej správy, je Nájomca povinný ich vykonanie umožniť; inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti Prenajímateľovi vznikne.

7. Nájomca sa zaväzuje, že:

a) nedá do užívania Predmet nájmu bez písomného súhlasu Prenajímateľa;

b) nebude rušiť v užívaní nad mieru primeranú pomerom užívateľov susedných predmetov nájmu, najmä hlukom, pachom, vibráciami, odpadmi a podobne;

c) po predchádzajúcom ohlásení umožní vstup Prenajímateľa do resp. na Predmet nájmu za účelom prekontrolovania stavu, zariadenia a dodržiavania zmluvných podmienok (týmto nie je dotknuté právo Prenajímateľa vstupu do Predmetu nájmu v prípade havarijného stavu; Prenajímateľ je však povinný bezodkladne o uvedenom informovať Nájomcu, ak tomu nebránia okolnosti, tak vopred).


Článok VII.

Skončenie nájmu

1. Zmluvné stra­ny môžu ukončiť túto Zmluvu z dôvodov uvedených v tejto zmluve a z dôvodov stanovených zákonom.

2. Túto zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od tejto zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo písomnou výpoveďou, aj bez udania dôvodu.

3. Prenajímateľ môže túto Zmluvy vypovedať v trojmesačnej výpovednej lehote; táto výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede Nájomcovi.

4. Nájomca môže túto Zmluvy vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote; táto výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede Prenajímateľovi.

5. Po skončení nájmu je Nájomca povinný odovzdať Prenajímateľovi do 2 (slovom dvoch) pracovných dní odo dňa zániku nájmu Predmet nájmu, spolu so všetkým, čo prevzal od Prenajímateľa pri vzniku nájmu. Nájomca je povinný odovzdať Prenajímateľovi Predmet nájmu vyprataný, v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé (bežné) opotrebovanie. V prípade nesplnenia tejto povinnosti vzniká Prenajímateľovi nárok na náhradu vzniknutej škody. O prevzatí / odovzdaní Predmetu nájmu spíšu zmluvné strany preberací protokol, v ktorom sa zaznamená jeho stav a prípadné poškodenia; každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie protokolu podpísané oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak niektorá zmluvná strana odmietne byť prítomná pri vyhotovení a podpísaní odovzdávacieho protokolu, druhá (prítomná) zmluvná strana je oprávnená prizvať notára, za prítomnosti ktorého bude spísaný odovzdávací protokol; neúčasť zmluvnej strany sa v protokole poznačí.

6. Ak Nájomca Predmet nájmu v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku tohto článku zmluvy nevyprace, je Prenajímateľ oprávnený Predmet nájmu vypratať na náklady Nájomcu.


Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

3. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať iba písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.

4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ďalšími aplikovateľnými právnymi predpismi.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že jednotlivým ustanoveniam tejto zmluvy rozumejú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, a nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a žiadne jej ustanovenia nepovažujú za rozporné s dobrými mravmi.

Za Prenajímateľa:

V Bratislave, dňa:


Green Storage, s.r.o.

Za Nájomcu:

V                                                , dňa: